Page 2 - LBM-J6772_LCNL_N&E Aug A5 44pp
P. 2

p{Biitiniio p_Mpi(

  timi! mini! yiid kri! Ci!!!!!!!!!! h#o timini! yiid kr#o C#o tii! piC& f*ryiid Sii miiT!? aiipini& f*ryiid ai! C! k! h#o timini! miL&
  Siktii! niWi&, piN Si#o timini! viiti kr#o? aiipini! miLvii miiT! j!vi& ti@yiir& kr#o C#o k! miiH aiipinii smirNWi& j Zdyi
  ai!Tli#o biw#o Biir! WiE giyi#o C! k! h#o ai!k Dgili#o piN aiigiL viw& Siktii! niWi&. smirN Witiioni& siiWi! j aiipini#o
  ti!ji!miyi sviRpi miir& aiioKi aiigiL KiD#o WiE jiiyi C!. aiivi& tii! aiipi rmiti rmii! Ci! aini! upirWi& f*ryiid kri!
  Ci! k! h#o aiipini! miLvii niWi& aiivitii!!  aiipini& ai! f*ryiid C! k! giimi aiiKi#o aiipini& p_jii krvii aiivi! C! aini! h#o ai!klii! j niWi& aiivitii!, piN Si#o timini!
  viiti kr#o? GN& viir riH! Avii! *ni}iyi kr&ni! s_E jiuo C#o k! vih!li& p{Biiti! pi#Mpii! c_oT&ni! h#o aiipini& p_jii krvii
  jESi piN jyiir! p_Mpii! ci#oTvii jiivi C#o k! dr!k p_Mpini& piioKiD&ai! h#o timiiri dSiPni kr#o C#o! aiivi& tii! aiipi rmiti

  rmii! Ci! aini! upirWi& aiipini& ai! f*ryiid C! k! h#o p_jii krvii niWi& aiivitii!!


  aiipi aiipinii Biktii! siiWi! kh!viDivii! Ci! k! h#o aiiTli#o liKi#o piN mini! timini! ai!k piH liKiviinii! simiyi niWi& miLtii!!

  f*ryiid krviini& siiWi! aiipi mih!Nio piN miiri! Ci!, piN Si#o timini! viiti kr#o? aiipini! j!vii! piH liKivii bi!si#o C#o
  tyiir! aiipi pii!ti! j aixir Ci! ai!vi& Kiitir& Wiiyi C! aini! piC& ai!mi Wiiyi C! k! aixirni& simixi h#o aixir liKiniiri!
  ki!N? aiivii aini!k aiw$ri piHi! Ami ni! ai!mi piD& rhyiiC!. aini! aiipinii Biktii! viioci! C! tyiir! ai!mi kh! C! k! aii
  koe aiipinii upir liKi!lii! piH niWi& piN p{Biitiniio p_Mpii! C!! aiivi& tii! aiipi rmiti kri! Ci! aini! upirWi& f*ryiid
  kri! Ci! k! h#o aiipini! koe liKitii! niWi&.  miir#o aiipini! ai!Tli#o j kh!vi#o C! k! aiipi mini! yiid kri! Ci!, h#o aiipini! yiid kr#o C#o tii! f*ryiid Sii miiT!?

                                   -p{Biitiniio p_Mpii!miioWi&

    2  WWW.LCNL.ORG
   1   2   3   4   5   6   7